Statybos užbaigimo procedūros

Užbaigus statybą (matininkui pastato kadastrinių matavimų byloje užfiksavus 100% statinio baigtumą), ypatingosios kategorijos pastatų kapitalinį ar paprastąjį remontą, pakeitus statinio ar jo dalies paskirtį, nugriovus statinį, taip pat užbaigus neypatingosios bei nesudėtingosios kategorijos statybą, rekonstrukciją, atnaujinimą ir kitus darbus, kuriems buvo išduotas statybą leidžiantis dokumentas, surašoma deklaracija apie statybos užbaigimą, kurią teisės aktų nustatyta tvarka tvirtina statinio dalies ekspertizės rangovas.

Statytojas (užsakovas), kartu su privalomaisiais dokumentais, pasirinktam statinio ekspertizės rangovui, teikia užpildytą deklaraciją pats, arba įgalioja tai atlikti atstovus. Atkreiptinas dėmesys jog jei įgalioja fizinis asmuo – privalomas notarinės formos įgaliojimas, kitu atveju tinka nustatytas juridinio asmens įgaliojimas.

Mūsų klientai, sudarę paslaugų teikimo sutartį, yra konsultuojami reikalingų dokumentų surinkimo bei pateikimo IS „Infostatyba“ klausimais.

Atlikus statybos užbaigimo procedūras, statinį ir daiktines teises į jį privaloma įregistruoti Nekilnojamojo turto registre ne vėliau kaip per 3 mėnesius nuo statybos užbaigimo akto ar Deklaracijos apie statybos užbaigimą gavimo dienos.

Dažnu atveju manoma, jog nebaigtas statyti statinys turi būti registruojamas tik tokiu atveju, jei planuojama atlikti turto vertinimą, įkeitimą, pardavimą, dovanojimą ar kitą teisinį veiksmą, tačiau, vadovaujantis Lietuvos Respublikos statybos įstatymo 39 str. nuostatomis, nebaigtas statyti ar rekonstruoti ypatingasis ar neypatingasis statinys ir daiktinės teisės į jį, ne vėliau kaip per 3 metus nuo statybos pradžios turi būti įregistruoti Nekilnojamojo turto registre, statytojui (užsakovui) užpildžius pažymą apie statinio statybą be nukrypimų nuo esminių statinio projekto sprendinių ir statinio ekspertizės rangovui patvirtinus šią pažymą IS „Infostatyba“. Pasikeitę nebaigto statyti ar rekonstruoti statinio kadastro duomenys Nekilnojamojo turto registre tikslinami ne rečiau kaip vieną kartą per 5 metus nuo įregistravimo.

Už šių reikalavimų nevykdymą numatoma administracinė atsakomybė kurią gali skirti savivaldybių administracijos, organizuojamų reguliarių reidų metu ar trečiųjų asmenų dėka.

Statinio baigtumo procentą nustato matininkas, parengdamas statomo statinio kadastrinių matavimų bylą.

Statytojas (užsakovas), kartu su privalomaisiais dokumentais pasirinktam statinio ekspertizės rangovui, teikia užpildytą Pažymą pats, arba įgalioja tai atlikti atstovus. Atkreiptinas dėmesys jog jei įgalioja fizinis asmuo – privalomas notarinės formos įgaliojimas, kitu atveju tinka nustatytas juridinio asmens įgaliojimas.

Norėdamas įteisinti savavališką statybą statytojas privalo kreiptis į ekspertizės rangovą siekiant nustatyti savavališkai atliktų statybos darbų, įskaitant panaudotus statybos produktus, sąnaudų vertę.
Sąnaudų vertė nustatoma atliekant statinio ar statinio projekto ekspertizę pagal statybos darbų įkainius ir statybos produktų kainas savavališkos statybos akto surašymo metu arba, kai savavališkos statybos aktas nėra surašytas, pagal statybos darbų įkainius ir statybos produktų kainas, fakto, kad savavališki statybos darbai buvo įteisinti išduodant statybą leidžiantį dokumentą, nustatymo metu. Kai savavališkos statybos aktas nėra surašytas, sąnaudų vertės apskaičiavimas atliekamas įvertinant Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos dokumento, kuriame konstatuojamas įmokos už savavališkos statybos įteisinimą nesumokėjimo faktas, surašymo metu esančią statinio būklę.

STR 1.05.01:2017 10 priedo 2.14. p. nustato, jog statinio (jo dalies) ekspertizės aktas, įrodantis statinio (jo dalies) atitiktį Statybos įstatymo [8.3] 4 straipsnyje nurodytiems esminiams statinių reikalavimams gali būti teikiamas kaip alternatyva šiems dokumentams:
• statybos proceso dalyvių kvalifikaciją patvirtinančių dokumentų (atestatų, pažymų ir kitų) kopijos
• statybos proceso dalyvių privalomuosius draudimus patvirtinančių dokumentų kopijos, statinio statybos techninio prižiūrėtojo civilinės atsakomybės, statinio statybos, rekonstravimo, remonto, atnaujinimo (modernizavimo), griovimo ir kultūros paveldo statinio tvarkomųjų statybos darbų ir civilinės atsakomybės (jei statybos darbai pradėti nuo 2016 m. gruodžio 31 d., jei statybos darbai pradėti iki 2016 m. gruodžio 31 d., – rangovo civilinės atsakomybės) privalomųjų draudimo liudijimų (polisų), atitinkančių Lietuvos Respublikos teisės aktus, kopijos (jei privalu draustis pagal Statybos įstatymą [8.3]). Kartu su šių privalomųjų draudimų kopijomis privalomai turi būti pateikiamos jų apmokėjimą įrodančių dokumentų kopijos;
• jei pildytas popierinis statybos darbų žurnalas, nustatyta tvarka užpildytas statybos darbų žurnalas su paslėptų darbų ir statinio laikančiųjų konstrukcijų išbandymų apkrovomis aktais, statinio inžinerinių sistemų bei inžinerinių tinklų apžiūros ir išbandymo aktais (kai išbandymai privalomi pagal teisės aktų reikalavimus), taip pat papildomi statybos darbų žurnalai (kai jie buvo pildomi). Įrengiant dujotiekius ir jų įvadus, vietoj statybos darbų žurnalo gali būti pateikiamas dujotiekio statybos techninis pasas (išskyrus statinio inžinerinių sistemų bei inžinerinių tinklų apžiūros ir išbandymo aktus);
• panaudotų statybos produktų, darančių įtaką statinio atitikčiai esminiams reikalavimams, eksploatacinių savybių deklaracijos (Statybos produktų, neturinčių darniųjų techninių specifikacijų, pateiktų į rinką iki 2013 m. rugsėjo 1 d., ir statybos produktų, turinčių darniąsias technines specifikacijas, pateiktų į rinką iki 2013 m. liepos 1 d., – atitikties deklaracija

Kadangi tikrinami dokumentai yra susiję su asmens duomenų apsauga, o dokumentų tvirtinimo metu statinio ekspertizės rangovams prieinama visa informacija susijusi su objektu bei jo duomenimis – kiekvienu pažymos apie statinio statybą be nukrypimų nuo esminių statinio projekto sprendinių ar Deklaracijos apie statinio (-ių), jo (jų) dalies (-ių) statybos užbaigimą / statinio (-ių), jo (jų) dalies (-ių) / patalpos (-ų) paskirties pakeitimą tvirtinimo atveju turi būti sudaroma rašytinė sutartis su pasirinkta statinio ekspertizės rangovo įmone, kad ši teisėtai galėtų pradėti tvirtinimo procedūrą.

Mūsų klientai, sudarę paslaugų teikimo sutartį, konsultuojami reikalingų dokumentų surinkimo bei pateikimo IS „Infostatyba“ klausimais.

Prisijunkite prie savitarnos, kad galėtumėte: 

  • sužinoti jus dominančios paslaugos kainą (pagal pateiktą objektą);
  • sudaryti paslaugų sutartį (neišeinant iš namų / biuro);
  • patogiai apmokėti už paslaugas;
  • matyti užsakytos paslaugos statusą savo paskyroje;
  • matyti sudarytų sutarčių istoriją;
  • pateikti daugiau užsakymų.Reikia statybų ekspertų konsultacijos dėl statybos užbaigimo procedūrų?

Užpildykite formą žemiau: