Statybos užbaigimo procedūros

Atliekame deklaracijų apie statybos užbaigimą tvirtinimo paslaugas šiais atvejais:
• Užbaigus neypatingųjų ir nesudėtingųjų statinių statybą, kuriems buvo išduoti leidimai statyti naują, rekonstruoti, griauti statinį, atlikti statinio kapitalinį ar paprastąjį remontą.
• užbaigus ypatingųjų statinių statybos darbus (išskyrus naujos statybos ir rekonstravimo atvejus) ;
• keičiant statinių ar jų dalies paskirtį, kai atliekami tik statinio paprastojo remonto darbai arba statybos darbai iš viso neatliekami
Statinio (dalies) ekspertizės rangovo paskirtas statinio (dalies) ekspertizės vadovas tvirtindamas deklaraciją patikrina deklaracijos, jos priedų, Nekilnojamojo turto registro ir IS „Infostatyba“ duomenis ir remdamasis jais įvertinęs STR 1.05.01:2017 „Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas“ 94 p. nurodytus duomenis priima sprendimą tvirtinti Deklaraciją/Pažymą arba jos netvirtinti nurodydamas netvirtinimo priežastis.

Ekspertizės rangovas privalo patvirtinti IS „Infostatyba“ statytojo užpildytą pažymą apie statinio statybą be nukrypimų nuo esminių statinio projekto sprendinių (toliau – Pažyma) tam, kad nebaigtas statyti ar rekonstruoti ypatingasis ar neypatingasis statinys ar į šias kategorijas rekonstruotas nesudėtingasis statinys ir daiktinės teisės į jį galėtų būti įregistruoti Nekilnojamojo turto registre. Šį veiksmą atlikti statytojas vadovaujantis statybos įstatymo 39 Str. 1p. privalo atlikti ne vėliau kaip per 3 metus nuo statybos pradžios.
Statinio (dalies) ekspertizės rangovo paskirtas statinio (dalies) ekspertizės vadovas, tvirtindamas Pažymą patikrina Pažymos, jos priedų, Nekilnojamojo turto registro ir IS „Infostatyba“ duomenis ir remdamasis jais įvertinęs STR 1.05.01:2017 „Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas“ 1023 p. nurodytus duomenis, priima sprendimą tvirtinti Pažymą arba jos netvirtinti nurodydamas netvirtinimo priežastis.

Norėdamas įteisinti savavališką statybą statytojas privalo kreiptis į ekspertizės rangovą siekiant nustatyti savavališkai atliktų statybos darbų, įskaitant panaudotus statybos produktus, sąnaudų vertę.
Sąnaudų vertė nustatoma atliekant statinio ar statinio projekto ekspertizę pagal statybos darbų įkainius ir statybos produktų kainas savavališkos statybos akto surašymo metu arba, kai savavališkos statybos aktas nėra surašytas, pagal statybos darbų įkainius ir statybos produktų kainas, fakto, kad savavališki statybos darbai buvo įteisinti išduodant statybą leidžiantį dokumentą, nustatymo metu. Kai savavališkos statybos aktas nėra surašytas, sąnaudų vertės apskaičiavimas atliekamas įvertinant Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos dokumento, kuriame konstatuojamas įmokos už savavališkos statybos įteisinimą nesumokėjimo faktas, surašymo metu esančią statinio būklę.

STR 1.05.01:2017 10 priedo 2.14. p. nustato, jog statinio (jo dalies) ekspertizės aktas, įrodantis statinio (jo dalies) atitiktį Statybos įstatymo [8.3] 4 straipsnyje nurodytiems esminiams statinių reikalavimams gali būti teikiamas kaip alternatyva šiems dokumentams:
• statybos proceso dalyvių kvalifikaciją patvirtinančių dokumentų (atestatų, pažymų ir kitų) kopijos
• statybos proceso dalyvių privalomuosius draudimus patvirtinančių dokumentų kopijos, statinio statybos techninio prižiūrėtojo civilinės atsakomybės, statinio statybos, rekonstravimo, remonto, atnaujinimo (modernizavimo), griovimo ir kultūros paveldo statinio tvarkomųjų statybos darbų ir civilinės atsakomybės (jei statybos darbai pradėti nuo 2016 m. gruodžio 31 d., jei statybos darbai pradėti iki 2016 m. gruodžio 31 d., – rangovo civilinės atsakomybės) privalomųjų draudimo liudijimų (polisų), atitinkančių Lietuvos Respublikos teisės aktus, kopijos (jei privalu draustis pagal Statybos įstatymą [8.3]). Kartu su šių privalomųjų draudimų kopijomis privalomai turi būti pateikiamos jų apmokėjimą įrodančių dokumentų kopijos;
• jei pildytas popierinis statybos darbų žurnalas, nustatyta tvarka užpildytas statybos darbų žurnalas su paslėptų darbų ir statinio laikančiųjų konstrukcijų išbandymų apkrovomis aktais, statinio inžinerinių sistemų bei inžinerinių tinklų apžiūros ir išbandymo aktais (kai išbandymai privalomi pagal teisės aktų reikalavimus), taip pat papildomi statybos darbų žurnalai (kai jie buvo pildomi). Įrengiant dujotiekius ir jų įvadus, vietoj statybos darbų žurnalo gali būti pateikiamas dujotiekio statybos techninis pasas (išskyrus statinio inžinerinių sistemų bei inžinerinių tinklų apžiūros ir išbandymo aktus);
• panaudotų statybos produktų, darančių įtaką statinio atitikčiai esminiams reikalavimams, eksploatacinių savybių deklaracijos (Statybos produktų, neturinčių darniųjų techninių specifikacijų, pateiktų į rinką iki 2013 m. rugsėjo 1 d., ir statybos produktų, turinčių darniąsias technines specifikacijas, pateiktų į rinką iki 2013 m. liepos 1 d., – atitikties deklaracija


Reikia statybų ekspertų konsultacijos dėl statybos užbaigimo procedūrų?

Užpildykite formą žemiau: