Namo pridavimas 100

Statybos srities teisinis reglamentavimas pakankamai painus, todėl pasistengsime išskirti esminius momentus kada, kur ir kodėl reikia kreiptis, norint įregistruoti dalinai ar pilnai pastatytą namą (pastatą).

Kiekvienas statytojas (užsakovas), gavęs teisę statyti statinį, kartu įgyja ir tam tikras pareigas bei atsakomybę. Pirmas veiksmas prieš pradedant statybos darbus yra pranešimas apie statybos pradžią Lietuvos Respublikos statybos įstatymo (toliau-SĮ) 14 str. 12 p. nustatyta tvarka. Nors tai iš pirmo žvilgsnio ir nesudėtingas veiksmas, jo neatlikus statytojui gresia administracinė atsakomybė.

Dažnu atveju manoma, jog nebaigtas statyti statinys turi būti registruojamas tik tokiu atveju, jei planuojama atlikti turto vertinimą, įkeitimą, pardavimą, dovanojimą ar kitą teisinį veiksmą, tačiau, vadovaujantis SĮ 39 str. 2 p., nebaigtas statyti ar rekonstruoti ypatingasis ar neypatingasis statinys ir daiktinės teisės į jį ne vėliau kaip per 3 metus nuo statybos pradžios turi būti įregistruoti Nekilnojamojo turto registre, statytojui (užsakovui) užpildžius pažymą apie statinio statybą be nukrypimų nuo esminių statinio projekto sprendinių [#1] ir statinio ekspertizės rangovui patvirtinus šią pažymą IS „Infostatyba“. Pasikeitę nebaigto statyti ar rekonstruoti statinio kadastro duomenys Nekilnojamojo turto registre tikslinami ne rečiau kaip vieną kartą per 5 metus nuo įregistravimo. Už šių reikalavimų nevykdymą taip pat numatoma administracinė atsakomybė. Nuobaudas gali skirti savivaldybių administracijos, organizuojamų reguliarių reidų metu ar trečiųjų asmenų dėka.

Jei SĮ 47 str. 2 dalis leidžia naudoti vieno ir dviejų butų gyvenamuosius namus, inžinerinius tinklus bei susisiekimo komunikacijas jų nepridavus – kitų pastatų statytojams toks statinių naudojimas užtraukia nemenka atsakomybę.

Kokie gi argumentai yra vieno ar dviejų butų gyvenamojo namo statybai užbaigti, jei už jo naudojimą neatlikus statybos užbaigimo procedūros atsakomybės nėra? Dalį jų rasite čia:

• turėsite nuolat atnaujinti statytojo (užsakovo) (kai statyba vykdoma ūkio būdu) civilinės atsakomybės, statinio statybos, rekonstravimo, remonto, atnaujinimo (modernizavimo), griovimo ir kultūros paveldo statinio tvarkomųjų statybos darbų ir civilinė atsakomybės privalomąjį draudimą, kol bus baigtos pastato statybos užbaigimo procedūros;
• pilnai sutvarkytų dokumentų gali prireikti norint pasinaudoti įvairiomis paramomis, lengvatomis ar gauti kompensacijas;
• netvarkingi dokumentai apsunkina skyrybų bei paveldėjimo procesus;
• jei pastato statybai naudotos skolintos lėšos – dėl nesutvarkytos statybos užbaigimo procedūros, kreditorius gali pakelti palūkanas ar skirti baudas už kreditavimo sutarties pažeidimą;
• neatlikus statybos užbaigimo procedūrų, tikėtina, namo vertė rinkoje bus mažesnė, o draudimo įmoka – didesnė.

Statybos užbaigimo procedūra priklauso nuo pastatyto pastato kategorijos ir statybos rūšies:

Užbaigus ypatingosios kategorijos pastatų statybą, rekonstrukciją, atnaujinimą (modernizaciją) surašomas Statybos užbaigimo aktas Teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros įstatymo nustatyta tvarka.

Užbaigus ypatingosios kategorijos pastatų kapitalinį ar paprastąjį remontą, pakeitus statinio ar jo dalies paskirtį, nugriovus statinį, taip pat užbaigus neypatingosios bei nesudėtingosios kategorijos statybą, rekonstrukciją, atnaujinimą ir kitus darbus, kuriems buvo išduotas statybą leidžiantis dokumentas, surašoma Deklaracija apie statybos užbaigimą [#2], kurią tvirtina statinio dalies ekspertizės rangovas.

Užbaigus statybos darbus, kuriems nebuvo reikalingas statybos leidimas, Statytojo Nekilnojamojo turto registrui teikiamos deklaracijos apie statybos užbaigimą tvirtinti nereikia.

Atlikus statybos užbaigimo procedūras, statinį ir daiktines teises į jį privaloma įregistruoti Nekilnojamojo turto registre ne vėliau kaip per 3 mėnesius nuo statybos užbaigimo akto ar Deklaracijos apie statybos užbaigimą gavimo dienos. Praleidus  šį terminą, VĮ Registrų centras taiko 100 procentų padidintą atlyginimą už daiktinių teisių įregistravimą nekilnojamojo turto registre.

Statinio ekspertizės rangovo patvirtinta pažyma apie statinio statybą be nukrypimų nuo esminių statinio projekto sprendinių (toliau – Pažyma) [#1] tvirtinama statomo statinio įregistravimo Nekilnojamojo turto registre tikslais. Statomo pastato įregistravimas be privalomų Lietuvos Respublikos statybos įstatymo 39 str. nuostatų, gali būti reikalingas ir turto įkeitimo, pardavimo, perleidimo, dovanojimo ir kitais atvejais.

Statinio baigtumo procentą nustato matininkas, parengdamas statomo statinio kadastrinių matavimų bylą.

Statytojas (užsakovas), kartu su privalomaisiais dokumentais pasirinktam statinio ekspertizės rangovui, teikia užpildytą Pažymą pats, arba įgalioja tai atlikti atstovus. Atkreiptinas dėmesys jog jei įgalioja fizinis asmuo – privalomas notarinės formos įgaliojimas, kitu atveju tinka nustatytas juridinio asmens įgaliojimas.

Mūsų klientai, sudarę paslaugų teikimo sutartį, yra konsultuojami reikalingų dokumentų surinkimo bei pateikimo IS „Infostatyba“ klausimais.

Kadangi tikrinami dokumentai yra susiję su asmens duomenų apsauga, o Pažymos tvirtinimo metu statinio ekspertizės rangovams prieinama visa informacija susijusi su objektu bei jo duomenimis – kiekvienu Pažymos ar deklaracijos apie statybos užbaigimą tvirtinimo atveju turi būti sudaroma rašytinė sutartis su pasirinkta statinio ekspertizės rangovo įmone, kad ši galėtų pradėti tvirtinimo procedūrą.

Užbaigus statybą (matininkui pastato kadastrinių matavimų byloje užfiksavus 100% statinio baigtumą), statytojas (užsakovas) teisės aktų nustatyta tvarka IS „Infostatyba“ priemonėmis pasirinktam statinio ekspertizės rangovui teikia tvirtinti Deklaraciją apie statybos užbaigimą (toliau – Deklaracija) [#2].

Statytojas (užsakovas), kartu su privalomaisiais dokumentais, pasirinktam statinio ekspertizės rangovui, teikia užpildytą deklaraciją pats, arba įgalioja tai atlikti atstovus. Atkreiptinas dėmesys jog jei įgalioja fizinis asmuo – privalomas notarinės formos įgaliojimas, kitu atveju tinka nustatytas juridinio asmens įgaliojimas.

Mūsų klientai, sudarę paslaugų teikimo sutartį, yra konsultuojami reikalingų dokumentų surinkimo bei pateikimo IS „Infostatyba“ klausimais.

Kadangi tikrinami dokumentai yra susiję su asmens duomenų apsauga, o Deklaracijos tvirtinimo metu statinio ekspertizės rangovams prieinama visa informacija susijusi su objektu bei jo duomenimis – kiekvienu Deklaracijos tvirtinimo atveju turi būti sudaroma rašytinė sutartis su pasirinkta statinio ekspertizės rangovo įmone, kad ši galėtų pradėti tvirtinimo procedūrą.

Mes sukūrėme automatizuotą sistemą, kurios pagalba lengvai ir greitai galite:

  • Sužinoti Deklaracijos apie statybos užbaigimą kainą.
  • Sužinoti Deklaracijos apie statybos užbaigimą atlikimo terminą.
  • Sužinoti pažymos apie statinio statybą be nukrypimų nuo esminių statinio projekto sprendinių kainą.
  • Sužinoti pažymą apie statinio statybą be nukrypimų nuo esminių statinio projekto sprendinių tvirtinimo terminą.
  • Lengvai ir greitai sudaryti sutartį su statybų ekspertų įmone HELM LT deklaracijai apie statybos užbaigimą gauti.
  • Lengvai ir greitai sudaryti sutartį su statybų ekspertų įmone HELM LT pažymai apie statinio statybą be nukrypimų nuo esminių statinio projekto sprendinių gauti.
  • Atlikti mokėjimą už deklaracijos apie statybos užbaigimą tvirtinimą.
  • Atlikti mokėjimą už pažymą apie statinio statybą be nukrypimų nuo esminių statinio projekto sprendinių.
  • Matyti savo sudarytų sutarčių istoriją, lengvai ir greitai sudaryti naujas sutartis.